FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ประกาศแนวทางปฏิบัติกรณีนักศึกษาเข้าสอบสาย การขาดสอบกลางภาคและปลายภาค
15 ก.พ. 2566

ประกาศคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีนักศึกษาเข้าสอบสาย การขาดสอบกลางภาคและปลายภาค

--------------------

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสอบกลางภาคและปลายภาคประจำภาคการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและรัดกุม คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จึงกำหนดแนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาเข้าสอบสาย การขาดสอบกลางภาคและปลายภาค ดังนี้


1.กรณีเข้าสอบสาย
   1.1 นักศึกษาเข้าสอบสาย ไม่เกิน 30 นาที นับตั้งแต่เริ่มเวลาสอบ อนุญาตให้เข้าสอบได้โดยไม่ต่อเวลาเพิ่ม
   1.2 นักศึกษาเข้าสอบสาย เกินกว่า 30 นาที แต่ไม่เกิน 1 ชั่วโมง นับตั้งแต่เริ่มเวลาสอบ และยังไม่มีนักศึกษาคนใดออกนอกห้องสอบ กรรมการคุมสอบประจำห้องสอบแจ้งให้นักศึกษาติดต่อที่กองอำนวยการสอบก่อนการเข้าสอบ โดยคณะกรรมการกองอำนวยการสอบ จะพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบหากมีเหตุผลสมควร โดยไม่มีการต่อเวลาเพิ่ม
   1.3 นักศึกษาเข้าสอบสาย เกินกว่า 1 ชั่วโมง นับตั้งแต่เริ่มเวลาสอบ คณะกรรมการ กองอำนวยการสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ และให้ถือว่านักศึกษาขาดสอบในวิชาดังกล่าว


2.กรณีขาดสอบ
2.1 นักศึกษาขาดสอบกลางภาคและปลายภาค ต้องปฏิบัติดังนี้
   2.1.1 นักศึกษาที่ขาดสอบ (หรือผู้แทน กรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง) ให้ติดต่องานบริการการศึกษาฯ เพื่อยื่นคำร้องขาดสอบในรายวิชานั้น พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่มีการสอบวิชานั้น หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลา นักศึกษาจะได้รับคะแนนเป็นศูนย์ ในส่วนคะแนนสอบ กรณีนักศึกษานอกคณะให้ยื่นคำร้องที่คณะต้นสังกัดเพื่อทำบันทึกส่งเรื่องให้คณะวารสารศาสตร์ฯ พิจารณา
   2.1.2 คณะวารสารศาสตร์ฯ พิจารณาคำร้องพร้อมเหตุผลและหลักฐานเบื้องต้นก่อนนำส่งให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณา โดยมีแนวทางการพิจารณาดังนี้
        2.1.2.1 กรณีเป็นเหตุสุดวิสัย อาจารย์ผู้สอนพิจารณาอนุมัติให้สอบใหม่ได้ โดยจะกำหนดวันสอบและจัดสอบให้กับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ คณะวารสารศาสตร์ฯ เพื่อดำเนินการจัดสอบ
        2.1.2.2 กรณีไม่ใช่เหตุสุดวิสัย อาจารย์ผู้สอนจะไม่อนุมัติให้สอบใหม่และนักศึกษาจะได้รับคะแนนเป็นศูนย์ในส่วนคะแนนสอบ
2.1.3 ให้นักศึกษาผู้ขาดสอบ ติดตามผลการพิจารณาคำร้องจากคณะฯ หลังจากยื่น คำร้องภายใน 5 วันทำการ


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566