FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์
ชื่อ: ผศ. ดร.พรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 6 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: pantamin01@hotmail.com
การศึกษา: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความสนใจ: การเขียนบทรายการวิทยุและโทรทัศน์ การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์
การผลิตข่าว การคิดสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 
 
ชื่อ: รศ. ดร.สมสุข หินวิมาน
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 6 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: acfb2@hotmail.com
การศึกษา: University of Sussex
ความสนใจ: โทรทัศน์ศึกษา การสื่อสารและวัฒนธรรมศึกษา วัฒนธรรมประชานิยม
สื่อพื้นบ้าน และการสื่อสารชุมชน
 
 
ชื่อ: รศ. ดร.ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 6 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: psirimit@tu.ac.th
การศึกษา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสนใจ: งานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการสาระความรู้
สื่อเสียงบรรยายภาพ (Audio Description) ในรายการโทรทัศน์
 
 
ชื่อ: รศ. ภัทธีรา สารากรบริรักษ์
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 6 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: fatteera@hotmail.com
การศึกษา: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความสนใจ: เสียงบรรยายภาพ (Audio description) เสียงและดนตรี การใช้เสียง
การพากย์ วิทยุ
 
 
ชื่อ: รศ. อารดา ครุจิต
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 6 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: arada.ka@hotmail.com
การศึกษา: Roosevelt University
ความสนใจ: สื่อเพื่อคนพิการ สื่อเพื่อสังคม สื่อเพื่อการพัฒนา
 
 
ชื่อ: รศ. นฤมล ปิ่นโต
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 6 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: narumol_pin@yahoo.com
การศึกษา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสนใจ: การใช้เสียงในงานสื่อสารมวลชน การออกแบบและสร้างสรรค์รายการ
การเขียนเพื่องานสื่อสารมวลชน
 
 
ชื่อ: รศ. กุลนารี เสือโรจน์
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 6 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: kulnaree.sr27@gmail.com
การศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสนใจ: สื่อสำหรับคนพิการ สื่อเสียงบรรยายภาพ (Audio Description)
สื่อสารเพื่อการพัฒนา (Development Communication)
 
 
ชื่อ: รศ. ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 6 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: wilaiwan2012@gmail.com
การศึกษา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสนใจ: นิเวศสื่อด้านข่าว สื่อกับการขับเคลื่อนทางสังคม
การสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์
 
 
ชื่อ: อ. พิมพ์พจี เย็นอุรา
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 4 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: pimpajee.py@gmail.com
การศึกษา: จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ความสนใจ: การผลิตรายการสารคดี การเขียนบทรายการสารคดีโทรทัศน์ การวิจัยข้อมูลเพื่อการผลิตรายการ การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การสื่อสารประเด็นเพศสภาวะและเพศวิถี
 
 
กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์
ชื่อ: อ. ถมทอง ทองนอก
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 7 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: thomtongt@gmail.com
การศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสนใจ: Publishing Industry, Content Creation, Gender Related Issues
 
 
ชื่อ: รศ. ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 7 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: snitida@hotmail.com
การศึกษา: University of Surrey
ความสนใจ: Journalism and Social Change, Media and Cultural Studies, Media and Audience, Health and Mental Health Communication, Communications for the Voiceless, International Communication
 
 
ชื่อ: รศ. รุจน์ โกมลบุตร
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 7 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: blue_ruj@hotmail.com
การศึกษา: City University of London
ความสนใจ: หนังสือพิมพ์ สิทธิเสรีภาพ เพศวิถี การคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
 
 
ชื่อ: ผศ. ดร.อนุชา ทีรคานนท์
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 7 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: anuchathira@hotmail.com
การศึกษา: Southern Illinois University
ความสนใจ: การสื่อสารด้านศิลปวัฒนธรรม สื่อสารองค์กร และการสื่อสารระหว่างประเทศ
 
 
ชื่อ: ผศ. ดร.เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 7 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: kate611_hello@hotmail.com
การศึกษา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสนใจ: การรายงานข่าว การบริหารธุรกิจสำนักพิมพ์ สิ่งพิมพ์ดิจิทัล การจัดทำหนังสือ หนังสือกับเด็ก
 
 
ชื่อ: อ. ดร.เอกพล เธียรถาวร
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 7 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: obcud37@gmail.com
การศึกษา: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ความสนใจ: Data Journalism การสื่อข่าวออนไลน์ การรู้เท่าทันสื่อ
 
 
ชื่อ: อ. แก้วกาญจน์ จูเจริญ
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 7 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: ckaewkarn@gmail.com
การศึกษา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสนใจ: การเขียนข่าว​ ออกแบบจัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์​ Holistic Health & Self Healing, Life Energy, Value Education
 
 
กลุ่มวิชาโฆษณา
ชื่อ: รศ. พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: pornthipsam@gmail.com
การศึกษา: University of kentucky
ความสนใจ: การโฆษณา การสื่อสารการตลาด พฤติกรรมผู้รับสาร การตลาดเพื่อสังคม พฤติกรรมองค์กร กลยุทธ์การสื่อสาร
 
 
ชื่อ: รศ. แอนนา จุมพลเสถียร
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: annchoompol2@gmail.com
การศึกษา: University of Illinois
ความสนใจ: การวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพด้านสื่อ ด้านสื่อสารการตลาด ฯลฯ
 
 
ชื่อ: รศ. วงหทัย ตันชีวะวงศ์
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: to_the_mailbox@yahoo.com
การศึกษา: University of Colorado Boulder
ความสนใจ: การโฆษณา การสื่อสารองค์กร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
 
 
ชื่อ: รศ. กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: kalyakornw@gmail.com
การศึกษา: Emerson college
ความสนใจ: การสื่อสารการตลาดและการโฆษณา สื่อกับเด็ก การเท่าทันสื่อ
 
 
ชื่อ: รศ. สมัชชนันท์ เอกปัญญากุล
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: smucha_tist@yahoo.com
การศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสนใจ: ความคิดสร้างสรรค์ในการโฆษณา การออกแบบโฆษณา
การเขียนข้อความโฆษณา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิคในงานออกแบบโฆษณา
การออกแบบกราฟิคและศิลปะ
 
 
ชื่อ: อ. ดร.มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: monsak.cha@gmail.com
การศึกษา: Bournemouth University
ความสนใจ: Digital Media Literacy, Dynamic Literacies, ความคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณา ความคิดสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม ครีเอทีฟชุมชน
 
 
ชื่อ: อ. ภูเบศ พิรกุลวานิช
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: phucuarts@gmail.com
การศึกษา: จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ความสนใจ: พฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์การโฆษณา การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานโฆษณา
 
 
กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร
ชื่อ: ผศ. ดร.นันทพร วงษ์เชษฐา
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 7 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: nw403@hotmail.com
การศึกษา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสนใจ: Communication Management, Persuasive Communication, Strategic Communication and Planning, Communication Technology, International Communication and Political Communication
 
 
ชื่อ: รศ. ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 7 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: dr.vikanda@gmail.com
การศึกษา: Kent State University
ความสนใจ: New media, Social media, Media uses and effects, Mediated communication, Corporate communication, and Marketing communication
 
 
ชื่อ: ผศ. ดร.โมไนยพล รณเวช
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 7 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: monaiphol@yahoo.com
การศึกษา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสนใจ: สถิติและการวิจัยเชิงปริมาณ การประเมินผลโครงการและแผนการสื่อสาร การสำรวจความความคิดเห็นและพฤติกรรมผู้รับสาร
 
 
ชื่อ: ผศ. ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 7 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: ajjoon@me.com
การศึกษา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสนใจ: การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม, การวิจัยเชิงคุณภาพ
 
 
ชื่อ: อ. ดร.คันธิรา ฉายาวงศ์
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 7 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: kantira.ch@gmail.com
การศึกษา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสนใจ: ทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคล, การสื่อสารในองค์กรต่างวัฒนธรรม, แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมือง, แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อใหม่ และสื่อสังคมออนไลน์
 
 
ชื่อ: อ. ดร.กมลมาศ ชาญวิเศษ
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 7 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: kamolmas@tu.ac.th
การศึกษา: University College London
ความสนใจ: สื่อสังคมออนไลน์และวัฒนธรรมดิจิทัลของเยาวชน สื่อใหม่และสังคม การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์เชิงวาทกรรม
 
 
ชื่อ: อ. ดร.บัณฑูร พานแก้ว
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 7 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: b_phankaew@hotmail.com
การศึกษา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสนใจ: การสื่อสารด้วยภาพ, การสื่อสารระหว่างประเทศ, การบริหารสื่อสารมวลชน, การสื่อสารสิ่งแวดล้อม, การถ่ายภาพสารคดี, จริยธรรมในการถ่ายภาพวารสารศาสตร์, สัญญัติศาสตร์
 
 
กลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร
ชื่อ: ผศ. ดร.พรรษา รอดอาตม์
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: pansa20@hotmail.com
การศึกษา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสนใจ: การวางแผนสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารระหว่างประเทศ
 
 
ชื่อ: รศ. ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: pmuthitacharoen@gmail.com
การศึกษา: Ball State University
ความสนใจ: การวางแผนการสื่อสาร (Strategic Planner) การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์การสื่อสารความเสี่ยง การจัดการประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Risk Issue
and Crisis Communication) สิทธิเด็กกับสื่อมวลชน (Child’s Right in Media)
 
 
ชื่อ: ผศ. ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: adchara_p@hotmail.com
การศึกษา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสนใจ: การวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การวิจัยเพื่อการประชาสัมพันธ์
การสื่อสารการเมือง การสื่อสารองค์กรเชิงบูรณาการ การวิเคราะห์ตัวบทเชิงสัญวิทยา
 
 
ชื่อ: ผศ. อัญรินทร์ อมรอิสริยาชัย
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: missanyarin.a@gmail.com
การศึกษา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสนใจ: การสื่อสารองค์กร ภาพลักษณ์และการจัดการชื่อเสียง กลยุทธ์การสื่อสาร
 
 
ชื่อ: ผศ. ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: bonjourkaew@gmail.com
การศึกษา: Cardiff University
ความสนใจ: Environmental communication, Climate change journalism, Media relationship management, Corporate image management, Textual analysis, Discourse analysis
 
 
ชื่อ: ผศ. พรรณวดี ประยงค์
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: punwadee.p@gmail.com
การศึกษา: University of Leicester
ความสนใจ: New Media, Sociality and Social Media, Digital Marketing Communication
 
 
กลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย
ชื่อ: ผศ. กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 6 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: karntachat@hotmail.com
การศึกษา: Birmingham City University
ความสนใจ: Photography, Documentary Photography, New Media, Digital Media, Gaming, Application user Interface Design, Web Site Design
 
 
ชื่อ: รศ. ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 6 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: kamjohn.g@gmail.com
การศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสนใจ: ภาพยนตร์ศึกษา สื่อและวัฒนธรรมศึกษา การสื่อสารเพื่อการพัฒนา
 
 
ชื่อ: รศ. จักรวาล นิลธำรงค์
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 6 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: jakrawal@hotmail.com
การศึกษา: School of the Art Institute of Chicago
ความสนใจ: ภาพยนตร์ทดลอง (Experimental Film) ธุรกิจภาพยนตร์ (Film Business)
 
 
ชื่อ: ผศ. วารี ฉัตรอุดมผล
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 6 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: cvaree@gmail.com,
การศึกษา: University of Westminster
ความสนใจ: Photographic Study, Visual Communication
 
 
ชื่อ: ผศ. อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 6 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: a.rusmee@hotmail.com
การศึกษา: University of Wesminster
ความสนใจ: Screenwriting, Script Consulting and Film Studies
 
 
ชื่อ: ผศ. อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 6 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: uruphong_r@hotmail.com
การศึกษา: มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ความสนใจ: Photography, Cinematography, Film Editing, Film Directing and Documentary Film Making
 
 
โครงการปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ
ชื่อ: อ. ซาซ่า ฮอสส์ ฟังก์
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 4 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: sascha-f@tu.ac.th
การศึกษา: UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES WüRZBURG
ความสนใจ: New Media (Social Media, Digital Media, Traditional Media), Digital Marketing, Media Communication / PR, Sociology, Gamification, Psychology, Blockchain Applications, New Technologies, Visual Storytelling, all things digital
 
 
ชื่อ: อ. เรย์ ถิง-ชุน หว่อง
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 4 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: rtcdub87@gmail.com
การศึกษา: LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE
ความสนใจ: Visual Journalism, Documentary Production, Communication for Development, Media Business Management, Political Communication on Social Media, PR/Corporate Communication, Media Convergence/Synergy
 
 
ชื่อ: อ. รุ่ย จาง
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 4 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: reneezhang6@gmail.com
การศึกษา: LOUGHBOROUGH UNIVERSITY
ความสนใจ: cross-cultural communication, digital culture and digital future, media and culture analysis, ethics in journalism, future of journalism