FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ผศ. พรรณวดี ประยงค์
ผศ. พรรณวดี   ประยงค์
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 5 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: punwadee.p@gmail.com
ความสนใจ: New Media, Sociality and Social Media, Digital Marketing Communication
 
 
 
 
คุณวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จ ปี
master of arts ์New Media and Society University of Leicester 2556
Master of Art in New Media and Society ์New Media and Society University of Leicester 2556
วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553

ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน)

ผลงานวิจัย

  • อาจารย์พรรณวดี ประยงค์. (2562) การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของแม่: ศึกษากรณีเฟซบุ๊กแฟนเพจ “สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ”