FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ผศ. วารี ฉัตรอุดมผล
ผศ. วารี   ฉัตรอุดมผล
ห้องทำงาน: ห้องพักอาจารย์ ชั้น 6 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต
E-MAIL: cvaree@gmail.com,
ความสนใจ: Photographic Study, Visual Communication
 
 
 
 
คุณวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จ ปี
Master of Art Photographic Study University of Westminster 2549
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศิลปากร 2539

ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี (พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน)

ผลงานวิจัย

  • อาจารย์วารี ฉัตรอุดมผล. (2561) งานสร้างสรรค์เรื่อง การถ่ายภาพเล่าเรื่องแบบ Tableaux Staged Photography

บทความวิจัย

  • วารี ฉัตรอุดมผล. (2561) ศิลปะการเล่าเรื่องด้วยภาพถ่ายแบบพรรณนา