FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม

รายงานประจำปีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน


2564

2563

2562
     

2561

2560

2559
     
JC ANNUAL REPORT 2015
2558

2557

2556

2555

2554