FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์ มธ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโฆษณาอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์"
17 ก.พ. 2564

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พร้อมด้วย รศ.ประไพพิศ มุทิตาเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช หัวหน้ากลุ่มวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ร่วมงานแถลงข่าวความคืบหน้าและขยายผลโครงการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโฆษณาอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบจรรณยาบรรณวิชาชีพโฆษณา เครื่องข่ายมหาวิทยาลัย" ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันให้ข้อมูลและแนะนำแนวทางการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรในการผลิตโฆษณาให้แก่นิสิตนักศึกษา ที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมโฆษณา ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างสรรค์และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพโฆษณา

การจัดงานในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอนทางด้านการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด