FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
การจองห้องบันทึกเทปเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2-2563
30 ม.ค. 2564