FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563
4 ม.ค. 2564

ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ประจำปี 2563

(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา:บรรจุเข้ารับราชการ) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2564 จำนวน 20 ทุน

คุณสมบัติ

กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ของปีการศึกษา 2563 หรือได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นในระดับเดียวกับ มาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร

หลักสูตรการสอบ

สอบข้อเขียน : วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะสาขา

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th/scholarship/digitaltransformation