FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิคการเขียนและตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ"
4 ธ.ค. 2563

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เป็นประธานเปิดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "เทคนิคการเขียนและตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.นภวรรณ ตันติเวชกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากร โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสบการณ์ในการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคในการเขียนบทความ เพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ณ ห้อง JM401คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์