FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย 16 สถาบัน ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการต่อสู้กับข่าวปลอม
1 ธ.ค. 2563

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 รศ.ประไพพิศ มุทิตาเจริญ ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีคณะวารสารศาสตร์ฯ และ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมเป็นประธาน ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือในการต่อสู้กับข่าวปลอมและพัฒนาหลักสูตร Fake News Fighter กับภาคีเครือข่าย 16 สถาบันได้แก่บมจ.อสมท.จำกัด (มหาชน) สำนักงานอาหารและยา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน์ วิทยาลัยนวัตกรรม ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมทั้งมีการเปิดตัวหลักสูตร Fake News Fighter ที่มุ่งสร้างนักตรวจสอบข่าวปลอม ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคารปฏิบัติการ อสมท.