FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) จัดโครงการมัชฌิมนิเทศ 63 หัวข้อ"เตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาวิชา JM490 & JM491"
4 พ.ย. 2563

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 คณะวารสารศาสตร์ฯ หลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.) จัดโครงการมัชฌิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาวิชา JM490 Internship และ JM491 Special Project" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการฝึกงานและการทำโปรเจกต์เพื่อให้จบหลักสูตรการศึกษา โดยมี อ.ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรนานาชาติ เข้าร่วมงาน ณ ห้อง 119 อาคาร SC3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต