FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
14 ก.ย. 2563

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย 1. หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สรุปผลงานโดย ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม 2. หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) สรุปผลงานโดย รศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว

โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อ.ดร.รังสิมา หอมเศรษฐี อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และผศ.อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมชี้แนะแนวทาง หลักการ วิธีประเมิน รวมทั้งให้คำแนะนำกับคณะกรรมการประจำหลักสูตร เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินในครั้งนี้ ไปเป็นข้อมูลสำหรับพัฒนาหลักสูตรทั้ง 2 ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเกษมศิริสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต