FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ลงนามบันทึกความร่วมมือภาคีเครือข่ายการตรวจสอบ Fake News ด้านสุขภาพ
10 ก.ย. 2563

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ผศ.ดร.พรรษา รอดอาตม์ ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. และหัวหน้าโครงการ Fake News Fighter ร่วมงานแถลงข่าวและลงนามบันทึกความร่วมมือ "โครงการพัฒนาศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายระดับประเทศในการรับมือกับข่าวปลอม ด้านสุขภาพ" ณ ห้องดวงกมล ชั้น 2 โรงแรม The SUKOSOL Bangkok

พิธีลงนามในครั้งนี้ มีภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด

โดยภาคีเครือข่ายมีบทบาทร่วมกันในการให้ข้อมูล องค์ความรู้และร่วมพัฒนาระบบต้นแบบ #เช็กให้รู้ ซึ่งเป็นระบบอัจฉริยะต้นแบบช่วยในการตัดสินใจข่าวปลอมด้านสุขภาพ (Fact Checking Intelligent Platform) หวังกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักรู้ และสามารถรับมือข่าวปลอมด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน

ผู้ที่สนใจทดลองใช้ระบบ #เช็กให้รู้ ติดตามร่วมเป็นเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารและรับข่าวสารหรือร่วมการทดลองระบบได้ที่ facebook fanpage : #เช็กให้รู้