FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "การเฝ้าระวังและการประเมินสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์"
2 ก.ย. 2563

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563

รองศาสตราจารย์ปัทมา สุวรรณภักดี ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "การเฝ้าระวังและการประเมินสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์" ระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องบันยัน 1 ชั้น 10 โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร โดยพิธีลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือทางด้านการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และการประเมินสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายครู อาจารย์ เด็ก และเยาวชน ในการเฝ้าระวังและประเมินสื่อในสังคมปัจจุบัน ให้ดียิ่งขึ้น โดยมีสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ ทั้งหมด 24 สถาบัน จากทั่วประเทศ