FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ปีการศึกษา 2563
25 ส.ค. 2563

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

 

ทุนบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด แจ้งให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คัดเลือกนักศึกษา

สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป

จำนวน 6 ทุน ทุนละ 30,000 บาท

ฟอร์มสมัครทุนบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด

 

ทุนมูลนิธิอิออนประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563

บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด และ AEON 1% Club มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 4 ทุน ทุนละ 70,000.-บาท/ปี

รายละเอียด คุณสมบัติ ทุนมูลนิธิอิออนประเทศไทย

แบบฟอร์มใบสมัครทุนมูลนิธิอิออน

 

ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แจ้งให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสม(ระดับมัธยมปลาย) 3.00 ขึ้นไป จำนวน 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

แบบฟอร์มสมัครทุนธนาคารไทยพาณิชย์

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุน ทุนละ 1 คน

และส่งรายชื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกต่อไป

ส่งใบสมัครที่ ห้องงานบริการการศึกษาและวิชาการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563