FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. จัดโครงการอบรม เรื่อง “การทำความเข้าใจการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)”
21 ส.ค. 2563

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ปัทมา สุวรรณภักดี ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้างาน เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การทำความเข้าใจการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)” โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยาย

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน ได้มีความรู้ความเข้าใจและเพื่อให้มีทัศนคติที่ดีต่อการประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ ห้องประชุมเกษม ศิริสัมพันธ์ ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต