FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ร่วมกับสมาคมวารสารศาสตร์ จัดงานแสดงความยินดีให้แก่ศิษย์เก่าและอาจารย์ที่ได้รับรางวัล
20 ส.ค. 2563

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ปัทมา สุวรรณภักดี ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยคุณเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.อสมท นายกสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และคณะกรรมการสมาคมฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมงานแสดงความยินดีกับ คุณศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และศิษย์เก่าคณะวารสารศาสตร์ฯ ในโอกาสได้รับรางวัล "โล่เกียรติยศ ประจำปี 2563 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น" รวมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์รุจน์ โกมลบุตร อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล "Active Learning" ซึ่งเป็นรางวัลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดมอบขึ้นเป็นปีแรกให้กับอาจารย์ผู้สอน ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฎิบัติที่หลากหลายรูปแบบ

งานนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้ได้รับรางวัลทั้ง 2 ท่าน ณ ห้อง JM402 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.ท่าพระจันทร์

ประมวลภาพบรรยากาศ : https://www.facebook.com/JCThammasat/posts/