FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ขอรับใบปริญญาบัตรก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
17 ก.ย. 2563

การขอรับใบปริญญาบัตรก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561-2562

 

1.การยื่นคำร้อง ใช้คำร้องคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

คำร้องคณะวารสารศาสตร์ฯ

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รหัส 58) ยื่นคำร้องพร้อมเหตุผล/ความจำเป็น ต่อคณะเพื่อส่งข้อมูลให้สำนักงานทะเบียนนักศึกษาดำเนินการออกปริญญาบัตรฉบับจริง
ขอให้ยื่นคำร้องก่อน วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (รหัส 59) ยื่นคำร้องพร้อมเหตุผล/ความจำเป็น ต่อคณะเพื่อส่งข้อมูลให้สำนักงานทะเบียนนักศึกษาดำเนินการออกปริญญาบัตรฉบับจริงก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอย่างน้อย 2 เดือน

 

2. สำนักงานทะเบียนนักศึกษาออกใบปริญญาบัตรฉบับจริง โดยให้บัณฑิตติดต่อรับใบปริญญาบัตรด้วยตนเอง ที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ศูนย์รังสิต  ยกเว้นกรณีไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ ให้คณะดำเนินการขอรับใบปริญญาบัตรแทนบัณฑิตและจัดส่งให้บัณฑิตต่อไป

 

3. กรณีติดภาระงานหรือศึกษาต่อต่างประเทศ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับปริญญาบัตรแทนได้

 

4. บัณฑิตที่ได้รับอนุมัติใบปริญญาบัตรก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นภายหลังได้