FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ปฏิทินระยะเวลาการส่งสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2563
10 ส.ค. 2563

 

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ขอประกาศ

ปฏิทินระยะเวลาการส่งสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2563
วส.490 ฝึกงานภายนอก
วส.491 กรณีศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่จดทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ขอให้นักศึกษาดำเนินการจัดส่งตรวจรูปแบบสารนิพนธ์ และ สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตามเวลาที่กำหนดในปฏิทิน