FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน แต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
1 ก.ค. 2563

ด้วยอนุสนธิคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 529/2563
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ปัทมา สุวรรณภักดี เป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเป็นไปโดยเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุรุพงศ์ รักษาสัตย์
ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารโครงการบริการสังคม

2.รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว
ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติและวิเทศสัมพันธ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป