FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งรองคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
1 ก.ค. 2563

ด้วยอนุสนธิคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 529/2563
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ปัทมา สุวรรณภักดี เป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่งคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลขน
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานของคณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชนเป็นไปโดยเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่งรองคณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คือ

1. อาจารย์ แก้วกาญจน์ จูเจริญ
รักษาการแทนในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

2. รองศาสตราจารย์ สมัชชนันท์ เอกปัญญากุล
รักษาการแทนในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์
รักษาการแทนในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัย

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร
รักษาการแทนในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษา รอดอาตม์
รักษาการแทนในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563