FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์
3 เม.ย. 2563

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดให้มีการเรียนการสอนแบบทางไกล ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 
จึงขอแจ้งช่องทางการเรียนการสอนออนไลน์แต่ละรายวิชาแก่นักศึกษา ดังนี้

(รายวิชาอื่นๆ อยู่ระหว่างการประสานงานและจะแจ้งให้ทราบต่อไป)