FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์​และสื่อสารมวลชน ให้การต้อนรับและร่วมรับมอบทุนในความร่วมมือกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
13 มี.ค. 2563

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดี​คณะวารสารศาสตร์​และสื่อสารมวลชน
ให้การต้อนรับและร่วมรับมอบทุนในความร่วมมือระหว่างบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สำหรับการผลิตสื่อชุมชน จากคุณสุรพล เศวตเศรนี ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)และคุณปรีชา พรหมบุตร กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ พร้อมด้วยทีมงาน โครงการ EISA (Education Institute Support Activity) ภายใต้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ในการนี้ รองศาสตราจารย์รุจน์ โกมลบุตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการวารสารศาสตร์ฯ ศึกษาชนบท
และอาจารย์พรรณวดี ประยงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมให้การต้อนรับ