FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดโครงการอบรมเรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยด้านสังคมศาสตร์"
28 ก.พ. 2563

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
จัดโครงการอบรมเรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยด้านสังคมศาสตร์"
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.จักรชัย จึงธีรพานิช รองประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 2 สาขาสังคมศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ "วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัย หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (History of Research Ethics, Principles of Research Ethics, Laws and Regulations)"
และหัวข้อ "กระบวนการขอความยินยอม การวิจัยในกลุ่มอ่อนแอ และการรักษาความลับ การประเมินคุณประโยชน์ต่อความเสี่ยง"

และในช่วงบ่าย ศ.ระพีพรรณ คำหอม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ "จริยธรรมการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ Ethical Consideration in Social Studies"
และ "หน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิจัย (ทั้งก่อนและหลังได้รับอนุมัติให้ทำงานวิจัยและผลประโยชน์ทับซ้อน)
(Responsibility of Investigators (including Post Review Process and Conflict of interest Isuue))"

ณ ห้อง F409 อาคารธรรมศาสตร์ 60ปี
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ท่าพระจันทร์