FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมกับศูนย์สหวิทยาการชุมชน มสธ. จัดงานประชุมกลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชนศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ตอน “ที่สุดเลยเว้ยแก...”
3 ก.พ. 2563

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์
คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรในแวดวงวิชาการ ร่วมงานประชุมกลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชนศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ตอน “ที่สุดเลยเว้ยแก...” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ มาเป็นวิทยากรหลัก ซึ่งการนำเสนองานวิชาการ ในครั้งนี้ประกอบด้วย

1. อาจารย์ รัตนางศ์ ตุละวรรณ อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอเรื่อง “การผสานเนื้อหาวิทยาศาสตร์ในละครชุด Project S”

วิจารณ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวยวุฒิ วุฒิอรรถสาร อาจารย์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอเรื่อง “ภาพตัวแทนของความเป็นเพศหญิงในหนังสือนิทานภาพสำหรับเด็ก”

วิจารณ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

3. อาจารย์ อาทิตยา ทรัพย์สินวิวัฒน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอเรื่อง “จาก ‘คน’ สู่ ‘ยอดคน’ ผู้มีชื่อเสียงทางด้านกีฬา”

วิจารณ์โดย อาจารย์ ดร. วิโรจน์ สุทธิสีมา อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

4. อาจารย์ ดร. ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำเสนอเรื่อง “Reproducing Politics of Climate Change: A Study of Thai News Reporting”

ณ ห้อง JM402 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์