FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ประกาศ รับเพิ่ม-งดรับ นักศึกษาจดทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2562
30 มี.ค. 2563

ประกาศ รับเพิ่ม-งดรับ นักศึกษาจดทะเบียน

ภาคเรียนที่ 2/2562

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

 

รูปแบบการรับเพิ่ม รับเพิ่มตามจำนวนที่กำหนด

หลังตัวอักษร S และ N

1/S……           สามารถจดทะเบียนช่วงเพิ่ม-ถอน ได้เลย

2/N…...          เฉพาะนักศึกษาที่ได้โควตารอบ 2 เท่านั้น

3/N…./S…..     รับเพิ่มนักศึกษาที่ได้โควตารอบ 2

                         และมีที่เหลือสามารถจดทะเบียน

                         ช่วงเพิ่ม-ถอน ตามจำนวน หลัง S

 

การขอจดทะเบียนเรียน

รายวิชาโควตาเต็มหรืองดรับ

ให้ดำเนินการดังนี้

1. ดูประกาศ งดรับ-รับเพิ่ม หากมีจำนวนรับเพิ่ม ให้    จดทะเบียนเรียน ช่วงเพิ่ม-ถอน จะไม่รับการยื่นคำร้อง

2. กรณี งดรับ ให้เขียนคำร้องจดทะเบียน พร้อมระบุเหตุผลความจำเป็น พร้อมแนบตารางเรียน (ใช้คำร้องของคณะตนเอง)

3. ยื่นคำร้องที่ ห้องงานบริการการศึกษาฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูล ก่อนเสนอ อาจารย์ผู้สอนพิจารณา