FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมเรื่อง "แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในศตวรรษที่ 21 "
16 ธ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
"แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในศตวรรษที่ 21 "

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร มาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ“แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในศตวรรษที่ 21” “แนวโน้มการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based education) และการทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้” ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

ณ ห้องประชุมเกษม ศิริสัมพันธ์
ชั้น 4 คณะวารสารศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต