FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมเรื่อง การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research)
25 พ.ย. 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมเรื่อง การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ.อรอุมา เตพละกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ ห้อง JM203 อาคารคณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์