FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
รับสมัครทุนการศึกษา คณะวารสารศาสตร์ฯ ทุนละ 20,000 บาท จำนวน 10 ทุน
18 ต.ค. 2562

รับสมัครทุนการศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ประจำปี พ.ศ. 2562

 

        ด้วยคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้

ระยะเวลาการรับสมัคร    วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

สถานที่รับสมัครและส่งใบสมัคร  Download ใบสมัคร ที่ www.jc.tu.ac.th ประกาศทุนการศึกษา ส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาที่ งานบริการการศึกษาและวิชาการ ชั้น 1 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา

  • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ (B.J.M.)
  • เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
  • ได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาต่อจนจบการศึกษาได้

หลักฐานประกอบการขอทุนการศึกษา

  • รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว (ติดในใบสมัคร)
  • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุภูมิลำเนาเดิม จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด (ฉบับล่าสุด) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้ใบสำเนารายงานผลการศึกษามัธยมปลาย
  • หนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ของคณะสำหรับนักศึกษาผู้ขอรับทุน

วันสัมภาษณ์

      สัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (กำหนดการสัมภาษณ์และลำดับการสัมภาษณ์จะแจ้งภายหลัง)

วันรับทุนการศึกษา

        วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน