FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์ฯ คว้ารางวัลชมเชยประเภทเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สื่อ จากการประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ TMF Award 2019
20 ก.ย. 2562

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวณัฐณิชา เปรมเดชา นางสาวพิชญาภา สูตะบุตร นางสาวภาวิณี คงฤทธิ์
นางสาวชมชลัยย์ สุชนลิมะกุล นางสาวธัญญาพร วรรณทอง นายชานน เกษมศานติ์
และนายชลันธร วรรณโวหาร ที่ได้รับรางวัลชมเชยประเภทเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สื่อ
การประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ TMF Award 2019 จาก "รายการ Fun Explorer นักสำรวจฝัน"
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารดา ครุจิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลนารี เสือโรจน์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทั้งนี้ "รายการ Fun Explorer นักสำรวจฝัน" เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเรื่องการสร้างสรรค์สื่อเฉพาะกลุ่ม โดยมุ่งเน้นเนื้อหาที่สนุก มีประโยชน์สำหรับเด็ก และมีการจัดทำเสียงบรรยายภาพ (AD) เพื่อคนพิการทางการเห็น และคำบรรยายแทนเสียง (CC) สำหรับคนพิการทางการได้ยินด้วย