FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดโครงการ “วารสารสัญจรศึกษาวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม” ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
10 ก.ย. 2562

ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว ผู้อำนวยการบริหารโครงการบริการสังคมและประธานคณะกรรมการศิลปวัฒธรรมและกิจกรรมพิเศษ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน นำคณะบุคลากร ร่วมโครงการ “วารสารสัญจรศึกษาวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
โดยได้ไปศึกษาวิถีชีวิตชุมชนบ้านบางพลับ ต.บางพรหม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และศึกษาดูงาน ณ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และยังช่วยให้บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้แหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ต่อไป