FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เยี่ยมชมคณะวารสารศาสตร์ฯ ในโครงการ "เส้นทางสร้างสรรค์ สานฝันสู่การเรียนรู้"
3 ก.ย. 2562

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เยี่ยมชมคณะวารสารศาสตร์ฯ มธ.ศูนย์รังสิต ในโครงการ "เส้นทางสร้างสรรค์ สานฝันสู่การเรียนรู้" เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกศึกษาต่อและสร้างแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายของชีวิต

โดยมี ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ดร.ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ ผอ.โครงการปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ อ.พรรณวดี ประยงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และนายธนบดี ศรีพันธุ์วงศ์ ผู้รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ร่วมให้การต้อนรับ 

พร้อมกันนี้คณะครูและนักเรียน ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ณ อาคารปฏิบัติการสื่อสารมวลชน อีกด้วย