FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
โครงการบัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการ “MCMA CORAL PLANTATION” ณ หาดเตยงาม จ.ชลบุรี
28 ส.ค. 2562

คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์และต้อนรับเพื่อนใหม่ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA) และสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์การ (MCM) ประจำปีการศึกษา 2562 
ในโครงการ “MCMA CORAL PLANTATION” สานสัมพันธ์คืนแนวปะการังสู่ท้องทะเล ณ หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม ที่ผ่านมา 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช รองคณบดีฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรษา รอดอาตม์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมทำกิจกรรมดังกล่าวด้วย 

ทั้งนี้มีนักศึกษาทั้งสองหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 180 คน โดยคณะวารสารศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพราะตระหนักมาโดยตลอดว่า ผู้บริหารองค์กรหรือผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นไปเป็นผู้บริหารองค์กร จะต้องมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้ง 2 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 นั้น ทางคณะฯ จะเปิดรับสมัครในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้

ประมวลภาพบรรยากาศ : https://www.facebook.com/JCThammasat/posts/