FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
รับสมัครทุนการศึกษา สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
20 ส.ค. 2562

รับสมัครทุนการศึกษา สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนการศึกษา สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ทุนซื้อตำราเรียน) สำหรับ นศ.สายสังคมศาสตร์ ทุนละ 3,000 บาท สำหรับ นศ.ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 

(ยกเว้น นศ.ทุน กยศ. และ นศ.โครงการเรียนดีจากชนบท/เขตเมือง ประเภททุนเต็มและทุนบางส่วน)

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา วงเงินไม่เกิน 15,000 บาท มีสิทธิได้รับทุนนี้

ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริการและให้คำปรึกษา กองกิจการนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้

ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 หรือ

Download ที่ satu.colorpack.net

ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ 18 ตุลาคม 2562

กำหนดวันสัมภาษณ์ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-11.30 น.

ประกาศผล วันที่ 29 ตุลาคม 2562