FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์
14 ส.ค. 2562

ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2562
มูลค่าทุนการศึกษา: ระดับอุดมศึกษา จํานวน 90 ทุน 
โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
คุณสมบัติผู้สมัคร:
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

1. ผู้สมัครต้องกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 (สําหรับหลักสูตร 4 ปี) หรือกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 (สําหรับหลักสูตร 5 ปี) หรือกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 (สําหรับหลักสูตร 6 ปี) หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม รวมทุกรายวิชา ในชั้นปีที่ 1 ไม่ต่ํากว่า 2.75

ทั้งนี้จะต้องศึกษาอยู่ในสาขาวิชาตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบ 3 และในสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการ บริหารทุนการศึกษาฯ กําหนด

2. มีสัญชาติไทย

3. มีความประพฤติดี

4. มีความเป็นผู้นํา

5. ไม่เป็นผู้ซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รับสมัคร: ถึง วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

ส่งใบสมัครออนไลน์ที่   https://forms.gle/hKVG1k1me3AWMYe39