FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ภาพบรรยากาศกิจกรรม “findinglaliss” กิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน ให้แก่วัยรุ่นยุคใหม่ในการใช้สื่อออนไลน์
29 พ.ค. 2562

ภาพบรรยากาศกิจกรรม “findinglaliss” กิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน ให้แก่วัยรุ่นยุคใหม่ในการใช้สื่อออนไลน์ภายใต้หัวข้อ “Digital Footprint “ จัดโดยนักศึกษาวิชา Event Management (JC460) กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ประมวลภาพบรรยากาศ : https://www.facebook.com/JCTU.news/photos/