FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
29 เม.ย. 2562

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ประเภทการตีพิมพ์บทความวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 สําหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ
Excessive use of Facebook: The influence of self-monitoring and Facebook usage on social support

ซึ่งเป็นบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ถูกจัดให้อยู่ในการจัดอันดับของวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) ควอไทล์ที่ 3 (Q3)