FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ จัดงานเสวนาวิชาการ "การปรับตัวของนักเรียนสื่อ : ในยุคที่คอนเทนต์เป็นยิ่งกว่าตัวหนังสือและสื่อต้องทำได้ทุกอย่าง"
25 มี.ค. 2562

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2562 ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยคณาจารย์กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์ ร่วมงานเสวนาวิชาการ "การปรับตัวของนักเรียนสื่อ : ในยุคที่คอนเทนต์เป็นยิ่งกว่าตัวหนังสือและสื่อต้องทำได้ทุกอย่าง" ณ โรงภาพยนตร์ JC Cinema คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต

ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย
• คุณวุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ บรรณาธิการบริหาร a day BULLETIN 
• คุณอรพิณ ยิ่งยงพัฒนา บรรณาธิการบริหาร The Momentum
• คุณชมพูนุท ดีประวัติ บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์ a book
• คุณจิระเดช โอภาสพันธ์วงศ์ บรรณาธิการบริหารนิตยสาร a day
ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ถมทอง ทองนอก

ประมวลภาพ : https://www.facebook.com/JCThammasat/posts

ชมวิดีโอย้อนหลัง : https://www.youtube.com/