FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
ข่าวประกาศระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
รับสมัครคณะกรรมการนักศึกษา (กน.วส.) ปีการศึกษา 2562
20 มี.ค. 2562

รับสมัครคณะกรรมการนักศึกษา
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (กน.วส.)
ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครเป็นทีม  ทีมละ 7-15 คน

วันรับสมัคร       วันที่ 25 มี.ค. ถึง 11 เม.ย. 2561

รับ-ส่ง ใบสมัคร งานบริการการศึกษาและวิชาการ

วันเลือกตั้ง        วันพฤหัสบดีที่ 23 เม.ย. 2562   เวลา 09.00-15.00 น.

                      บริเวณชั้น 1 คณะวารสารศาสตร์ฯ มธ. ศูนย์รังสิต   

ผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1   เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีภาคปกติหรือโครงการพิเศษ

และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษาในปีการศึกษานั้น

2 ศึกษาอยู่ในคณะวารสารศาสตร์ ฯ ไม่เกิน 4 ปี ในปีที่ดำรงตำแหน่ง

3 การศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี

4 ไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

5 ประธานคณะกรรมการนักศึกษาต้องเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 4 ในปีที่ดำรงตำแหน่ง