FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  จัดโครงการมัชฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 "เตรียมความพร้อมก่อนเลือกเอก"
18 มี.ค. 2562

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2562 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
จัดโครงการมัชฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 "เตรียมความพร้อมก่อนเลือกเอก" ประจำปีการศึกษา 2561
โดยคณาจารย์หัวหน้ากลุ่มวิชาร่วมให้คำแนะนำหัวข้อ "โครงสร้างและแนวทางการศึกษาตามกลุ่มวิชาเอก"
พร้อมกันนี้ตัวแทนศิษย์เก่าคณะวารสารศาสตร์ฯ ร่วมเสวนาพิเศษหัวข้อ 
"จากการศึกษาสู่อาชีพด้านสื่อสารมวลชน"
โดย
- คุณนะเพียร เพิ่มสมบัติ
ศิษย์เก่ากลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร
- คุณศุภาวรรณ คงสุวรรณ์
ศิษย์เก่ากลุ่มวิชาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ (กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์)
- คุณพริสม์ จิตเป็นธม
ศิษย์เก่ากลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์
- คุณพัทธดนย์ เชาวนปรีชา
ศิษย์เก่ากลุ่มวิชาประชาสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาสื่อสารองค์กร)
- คุณสตรีรัตน์ ศรีสมบัติ
ศิษย์เก่ากลุ่มวิชาโฆษณา
- คุณวสุพล สุวรรณจูฑะ
ศิษย์เก่ากลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย