FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
ประกาศรับสมัคร ทุนอานันทมหิดล
13 มี.ค. 2562

รับสมัครทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กำหนดรับสมัครคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ 
ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดดังนี้


1.ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

1.1  มีสัญชาติไทยและได้รับปริญญาขั้นเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาแล้ว ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา 
นับรวมถึงปีที่มีการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุน

1.2  อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ในวันสิ้นปีปฏิทินที่มีการคัดเลือก

1.3  มีผลการสอบ TOEFL ระบบ Paper-based Total ตั้งแต่ 600 ขึ้นไป/คะแนน 
ระบบ Computer based ตั้งแต่ 250 ขึ้นไป 
ระบบ iBT TOEFL ตั้งแต่ 97 ขึ้นไป 
หรือ IELTS ได้คะแนนตั้งแต่ 7 ขึ้นไป 
และผู้ที่ประสงค์ไปศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอื่นเป็นสื่อการสอน 
ต้องแสดงผลการทดสอบซึ่งได้มาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนั้นได้กำหนดไว้

1.4  สาขาที่จะไปเรียนในมหาวิทยาลัยนั้น ต้องเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในสาขานั้นๆ

2. กำหนดการรับสมัคร

-รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 
เพื่อทางคณะพิจารณาคัดเลือก/สัมภาษณ์ และเสนอชื่อเพียง 1 ท่านให้มหาวิทยาลัย 
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

3. การกรอกใบสมัคร

3.1 Download File ใบสมัคร

3.2 พิมพ์ข้อมูลลงใน File ใบสมัคร ให้ละเอียดมากที่สุด ชัดเจนเรียบร้อยครบถ้วน หากจำนวนหน้าที่กำหนดให้ไม่เพียงพอ สามารถเพิ่มหน้าใหม่ได้ และให้จัดพิมพ์แทนการเขียน

3.3 ติดรูปถ่าย (สวมครุย) ขนาด 2 นิ้ว บนใบสมัครด้านขวามือ พร้อมสำเนาใบสมัครจำนวน 20 ชุด (ติดรูปถ่าย-สำเนา) รวมทั้งต้นฉบับจำนวนทั้งสิ้น 21 ชุด

3.4 ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน (ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร) ที่งานบริการการศึกษาและวิชาการ คณะวารสารศาสตร์ฯ ชั้น 1 ศูนย์รังสิต ตามระยะเวลาที่กำหนด

3.5 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 อาจขอเลื่อนการส่งผลคะแนนการศึกษา ได้ถึงวันที่ 26 มิ.ย. 2562

4. หลักเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ เรียงตามลำดับความสำคัญมีดังต่อไปนี้

2.1 เป็นผู้มีความประพฤติดีและมีคุณธรรม

2.2 เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงที่จะไปศึกษาเพิ่มเติม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ของประเทศชาติ

2.3 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น

2.4 เป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศดีเพียงพอที่จะไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษาในต่างประเทศ

สามารถ Download รายละเอียดและใบสมัคร ได้ที่ http://www.jc.tu.ac.th/scholarship_news

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พี่จารุณี 0-2696-6267 jaruneejc@gmail.com