FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมเรื่อง "วิทยาการข้อมูลสำหรับสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล"
10 มี.ค. 2562

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2562 คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมเรื่อง "วิทยาการข้อมูลสำหรับสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล"
ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้ทราบถึงทักษะของทรัพยากรบุคคลที่ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารมวลชนต้องการ และพัฒนาเนื้อหาในลักษณะวิชาที่รับผิดชอบเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก
- คุณกิตติพงศ์ กิตติถาวรกุล, Co - Founder
- คุณนิติ มุขยวงศา, Digital Marketing Director
- คุณสุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์, PR & Communication Director บริษัท แบ๊คยารด์ จำกัด มาเป็นวิทยากร

โครงการนี้จัดขึ้น ณ ห้อง F410 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์