FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวประกาศระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
เปลี่ยนแปลงเวลาเรียนรายวิชา กลุ่มวิชาโฆษณา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562
11 ก.พ. 2562

กลุ่มวิชาโฆษณา ได้มีการเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน รายวิชาต่างๆ ของกลุ่มวิชา

โดยเริ่มตั้งแต่ ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป