FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นักศึกษาโครงการ B.J.M. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ VR Studio
17 ธ.ค. 2561

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 รายวิชา JM412 Multimedia Journalism 
โดย อ.Sascha Funk นำนักศึกษาโครงการปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ (B.J.M.) เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม VR Studio เพื่อศึกษาการเล่าเรื่องด้วย Virtual Reality (VR) โดยมี คุณพงษ์ไพชยนต์ ทองเจือ 
ผู้บริหาร VR Studio ร่วมให้การต้อนรับ