FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นักศึกษาโครงการ B.J.M. ศึกษาดูงานด้านยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ ณ ทำเนียบรัฐบาล
17 ธ.ค. 2561

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โครงการปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ (B.J.M.) 
โดย อาจารย์ชนันธร คำจันทร์ อาจารย์ประจำรายวิชา JM211 Basic News Reporting
นำคณะนักศึกษา ดูงานด้านยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ ณ ทำเนียบรัฐบาล
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณอิทธิเดช สุพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารเชิงกลุยทธ์
และคุณณัฐภัทร มัญยานนท์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
มาให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งประสบการณ์การทำงาน