FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
รับสมัครทุนการศึกษา บริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด (หมดเขต 5 ต.ค. 61)
20 ก.ย. 2561

บริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) ทุนละ 25,000 บาทต่อปี ต่อเนื่องจนจบการศึกษา

*คณะพิจารณาคัดเลือก จำนวน 2 คน และส่งให้เจ้าของทุนพิจารณา

 

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ 

เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่สนใจ ดำเนินการดังนี้

1.  Download ใบสมัคร จาก www.jc.tu.ac.th (ประกาศทุนการศึกษา)

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน   พร้อมแนบเอกสาร

สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน นศ.

สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา

สำเนาผลการเรียน   

หน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของนักศึกษา

3. ส่งเอกสารที่ งานบริการการศึกษาและวิชาการคณะวารสารศาสตร์ฯ 

ภายในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561