FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
คณะวารสารศาสตร์ฯ จัดอบรมเรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนเผชิญเหตุการณ์ก่อเหตุชุมนุมประท้วงหรือจลาจล"
18 ก.ย. 2561

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2561 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน จัดอบรมเรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนเผชิญเหตุการณ์ก่อเหตุชุมนุมประท้วงหรือจลาจล" ให้กับบุคลากรคณะวารสารศาสตร์ฯ โดยมี อาจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช รองคณบดีฝ่ายบริหารและนายธนบดี ศรีพันธุ์วงศ์ ผู้รักษาการในตำแหน่งเลขานุการคณะวารสารศาสตร์ฯ เป็นวิทยากร โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม JM201 ชั้น 2 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ท่าพระจันทร์