FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า
 
 
 
ข่าวประกาศทุนการศึกษา
รับสมัครทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561 (หมดเขต 20 ก.ย. 61)
8 ก.ย. 2561

รับสมัครทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561
สำหรับ สาขาวิชาด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน (ผู้สมัครต้องอยู่ชั้นปีที่ 2)

ขั้นตอนการสมัคร ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์

ในปีการศึกษา 2561 นี้ โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ กำหนดรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษา เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมไฟล์ข้อมูล สำหรับการ Upload ข้อมูลสู่ “ระบบการรับสมัครออนไลน์”
1. เตรียมไฟล์ ใบรายงานผลการเรียน หรือ Transcripts (ที่แสดงเกรดเฉลี่ยรายภาคการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาล่าสุด) - ในรูปแบบ PDF หรือ JPEG ขนาดไม่เกิน 1 MB
2. เตรียมไฟล์ รูปถ่ายในชุดนิสิต นักศึกษา ครึ่งตัว - ในรูปแบบ PDF หรือ JPEG ขนาดไม่เกิน 1 MB
3. เตรียมไฟล์ "แบบฟอร์มหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา" - โดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ Link: https://drive.google.com/…/16uv6dRYDqwGoqXKzJwPpGNy1K…/view… กรอกข้อมูล ติดรูปถ่าย เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันที่ท่านสังกัดลงนาม จากนั้น scan file ในรูปแบบ PDF หรือ JPEG ขนาดไม่เกิน 1 MB
4. มี E-mail Address ของ Gmail (เพื่อสะดวกในการประสานข้อมูลติดต่อ) - หากไม่มี Gmail ขอความกรุณาให้สมัคร เนื่องจากการกรอกใบสมัครนี้ มีความจำเป็นต้องใช้ gmail ในการกรอกข้อมูล
** กรณีสมัคร Gmail ใหม่ แนะนำให้ผู้สมัครตั้งชื่ออีเมลล์เป็นชื่อจริง เพื่อสะดวกต่อการสื่อสารในอนาคต**

ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่ “ระบบการรับสมัครออนไลน์” เพื่อกรอกข้อมูลใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
ให้ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำไฟล์ที่จัดเตรียมไว้ พร้อมเข้าสู่ “ระบบการรับสมัครออนไลน์” ที่ Link: https://goo.gl/forms/t7MnrUsd1vtlT0j83 เพื่อเข้าไป “กรอกข้อมูลใบสมัครขอรับทุนการศึกษาออนไลน์ และ Upload ไฟล์” ให้ครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 3 นำส่งเอกสาร (ฉบับจริง) ที่ “งานทุนการศึกษา สำนักกิจการนิสิต นักศึกษาของสถาบัน”
เมื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินการกรอกข้อมูลใบสมัครใน “ระบบการรับสมัครออนไลน์” เสร็จสิ้น ผู้สมัครจำต้องนำเอกสาร ได้แก่ “หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา” (ฉบับจริง) ส่งไว้ที่งานทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา สถาบันการศึกษาที่ท่านศึกษาอยู่ เพื่อโครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ จะได้ประสานงานนัดหมายการสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง