FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ได้รับรางวัล Young Thai Environmentalists (YTEn2018)
6 ก.ย. 2561

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ 
นายพุทธิศักดิ์ พนมสารนรินทร์ (ฟิลลิป) นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมรับทุนการศึกษาและตำแหน่ง Young Thai Environmentalists (YTEn2018) คนแรกของประเทศไทย ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ฝึกทักษะและเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งจะเดินทางไปร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 (COP 24) 
ณ ประเทศโปแลนด์ ปลายปีนี้ โดยมี ผศ.ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา