FACULTY OF JOURNALISM
AND MASS COMMUNICATION
THAMMASAT UNIVERSITY
TH | EN
เกี่ยวกับคณะ | ข่าวสาร | หลักสูตร | วิชาการ | งานวิจัย | กิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า | ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ผู้แทนจาก Korea National University of Arts เยี่ยมคณะวารสารศาสตร์ฯ และเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
31 ส.ค. 2561

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
ให้การต้อนรับ Prof.Jeon Gyu-Chan ผู้แทนจาก Korea National University of Arts สาธารณรัฐเกาหลี ในการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการสอน ทั้งนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องบันทึกเสียง ห้องจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และพูดคุยเกี่ยวกับ Digital Media Center โดยมี ผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ภัทธีรา สารากรบริรักษ์ ผู้อำนวยการบริหารโครงการบริการสังคม ผศ.จักรวาล นิลธำรงค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาภาพยนตร์และภาพถ่าย และ อ.Senjo Nakai อาจารย์ประจำโครงการ B.J.M. ร่วมให้การต้อนรับ